Chuyên cung cấp các loại bản đồ
Sản phẩm mới
Thống kê truy cập
 
slide1
Kiến Thức chuyên môn

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

1. Biên tập bản đồ trên phầm mềm Microstatin

2. Biên tập bản đồ trên phần mềm Mapinfo

3. Biên tập bản đồ trên phầm mềm Microstatin

4. Biên tập bản đồ trên phầm mềm Freehand

5. Biên tập bản đồ trên phầm mềm illusstrator

6. Biên tập bản đồ trên phầm mềm Coreldraw

7. Ứng dụng công nghệ GIS trong biên tập bản đồ

8. Chuyển lưới chiếu trên phầm mềm Microstatin

9. Cách tạo seed file trên phần mềm Microstatin

10. Chuyển lưới chiếu trên phần mềm Mapinfo

11. Cách xây dựng lưới chiếu trên phần mềm Mapinfo

12. Cách chuyển dữ liệu tự động

13. Cách chuyển "thuộc tính dữ liệu" tự động trong tất cả các phần mềm