Chuyên cung cấp các loại bản đồ
Sản phẩm mới
Thống kê truy cập
 
slide1
Dịch vụ

DỊCH VỤ VỀ BẢN ĐỒ

+ Phát hành tất cả các loại bản đồ du lịch.

+ Thiết kế, biên tập và chế in tất cả các loại bản đồ du lịch và bản đồ tiếp sức mùa thi.

+ Thiết kế, biên tập và chế in tất cả các loại bản đồ đường phố.

+ Thiết kế, biên tập và chế in tất cả các loại bản đồ hành chính các cấp (tỉnh, huyện, xã).

+ Thiết kế, biên tập và chế in tất cả các loại bản đồ hành chính Việt Nam.

+ Thiết kế, biên tập và chế in tất cả các loại bản đồ hành chính Thế Giới.

+ Thiết kế, biên tập và chế in tất cả các loại bản đồ hành chính các nước Đông Nam Á.

+ Thiết kế, biên tập và chế in tất cả các loại bản đồ đường phố Hà Nội và TP. HCM.

+ Thiết kế, biên tập và chế in tất cả các loại bản đồ chuyên đề.

+ Thiết kế, biên tập và chế in tất cả các loại quả Địa Cầu.

+ Thiết kế, biên tập và chế in tất cả các loại Tập bản đồ, Át lát, Át lát điện tử.

+ Thiết kế, biên tập tất cả các loại cơ sở dữ liệu GIS chuyên ngành.

+ Thiết kế, biên tập và chế in tất cả các loại bản đồ Quy hoạch và bản đồ Các dự án.

+ Thiết kế, biên tập và chế in tất cả các khu dự án chi tiết Hà Nội.

+ Thiết kế, biên tập và chế in tất cả các bản đồ hoạt động dầu khí Việt Nam.

+ Thiết kế, biên tập và chế in tất cả các loại bản đồ địa hình (1: 1.000.000;1: 500.000;

1: 250.000; 1: 100.000; 1: 50.000; 1: 25.000; 1: 10.000; 1: 5.000; 1: 2.000)

+ Dịch vụ về bản đồ số các loại.

+ Dịch vụ thiết kế, biên tập bản đồ ở các kích thước và các tỷ lệ theo yêu cầu.

+ Dịch vụ in bản đồ trên giấy, trên bạt.

+ Dịch vụ chuyển giao công nghệ bản đồ.

+ Dịch vụ gia công đóng khung các loại bản đồ.

+ Dịch vụ quảng cáo trên bản đồ.

+ Dịch vụ dậy các phần mềm biên tập bản đồ, chế in bản đồ, tách màu ra film và ra kẽm.

+ Dịch vụ chuyển đổi lưới chiếu bản đồ.

+ Dịch vụ nâng cao nghiệp vụ biên tập bản đồ số.

+ "Các dịch vụ khác liên quan đến bản đồ".